Utrecht lanceert scenario's voor grootschalige woningbouw in polder Rijnenburg

© ANP
UTRECHT - Een megawijk met tienduizenden (drijvende) woningen, compleet met een tramlijn en autowegen. Of alleen een energielandschap zonder huizen, maar wel met een roeibaan. Utrecht heeft verschillende scenario's laten uitwerken voor de ontwikkeling van de veelbesproken polder Rijnenburg tussen De Meern en IJsselstein.
Twee bureaus hebben een ontwerpstudie uitgevoerd, die is voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente benadrukt dat het geen masterplan is, maar een eerste stap in het proces. "Er zitten nog heel veel onzekerheden in. Het is een aanzet", zegt wethouder Klaas Verschuure. "De gemeenteraad heeft mij opdracht gegeven om dit uit zoeken en ik hoop dat ze er verstandige dingen mee gaat doen. Ik schat in dat er rond de verkiezingen wel over gesproken gaat worden."
De modellen die zijn uitgewerkt heten Groen Rijnenburg, Klein Rijnenburg en Groot Rijnenburg.

Groen Rijnenburg

Bij het plan 'Groen Rijnenburg' wordt ervan uitgegaan dat er een energielandschap (windmolens, zonnevelden) aangelegd is of gaat worden. Er wordt geen woningbouw of werkgelegenheid gerealiseerd, dit geeft ruimte voor andere functies zoals groen en sport. Er wordt voor openbaar vervoer en auto zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Wel wordt een basisnetwerk van fietsroutes toegevoegd.

Klein Rijnenburg

Ook het model 'Klein Rijnenburg' gaat uit van een energielandschap, maar wel met tot 25.000 woningen en een tramlijn (lightrail) naar het centrum Utrecht. Het gebied ten noorden van de Ringkade wordt niet verstedelijkt. Klein Rijnenburg kan mogelijk later kan uitgroeien tot Groot Rijnenburg. Het moet een groene stadswijk worden die niet wordt gedomineerd door autoverkeer. Daarom is ook een compleet netwerk voor de (elektrische) fiets in dit scenario meegenomen.

Groot Rijnenburg

Het derde model is Groot Rijnenburg. Hierbij wordt de hele polder benut voor 33.500 woningen en 16.500 arbeidsplaatsen. De tramverbinding heeft dezelfde ligging als in model Klein Rijnenburg. "Het bouwen op de laaggelegen veengronden vraagt om bijzondere aandacht", staat in de ontwerpstudie. Er is nader onderzoek nodig naar zogenoemd "klimaatrobuust bouwen", met de mogelijkheid van drijvende woonwijken.
Polder Rijnenburg wordt gekenmerkt door twee types ondergrond: zand en veen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijft tegen de plannen om er te gaan bouwen. "Als de gemeente toch wil bouwen, dan moet dit klimaat- en bodemdalingsbestendig met voldoende ruimte voor waterberging", schrijft het waterschap in een reactie op de ontwerpstudie.

Polder onder water

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op de scenario's gereageerd. Het waterschap vindt de polder in verband met bodemdaling en wateroverlast eigenlijk geen geschikte locatie om te bouwen. De Stichtse Rijnlanden heeft de hoeveelheid regen die afgelopen zomer is gevallen in Limburg op de Utrechtse polder geprojecteerd. De uitkomsten van deze studie laten zien dat een groot deel van Rijnenburg in een dergelijke situatie onder water komt te staan. "Als de gemeente toch wil bouwen, dan moet dit klimaat- en bodemdalingsbestendig met voldoende ruimte voor waterberging."
Het waterschap nodigt de gemeente uit voor een werkbezoek om de recente inzichten en de consequenties voor de polder te laten zien. "Ook verkennen we daarbij graag hoe we samen kunnen optrekken in het eventuele verdere ontwerpproces." Wethouder Verschuure ziet het als een handreiking. "Ik lees ook in de achterliggende stukken dat de variant Klein Rijnenburg wel een optie zou kunnen zijn voor het waterschap, evenals het bouwen op palen en op water."

Roeibaan

Er is ook studie gedaan naar het inpassen van een roeibaan in Rijnenburg. Dat is zeer gewenst omdat het op het Merwedekanaal veel te druk is. Voor de studie is een afmeting van 2200 meter bij 100 meter gebruikt als uitgangspunt. "De inpassing van deze baan in Rijnenburg brengt grote ruimtelijke uitdagingen met zich mee", staat in de studie. In de verdere planuitwerking wordt een afweging gemaakt of een roeibaan van deze grootte haalbaar en gewenst is.
Wethouder Verschuure: "Een roeibaan moet eigenlijk in het zuiden komen te liggen, in het noorden wordt het een te grote barrière qua water en dat is lastig te overbruggen."